دوستان غیر از فایل contacts2.db چه فایل دیگری را باید کپی و انتقال دهیم چون با این فایل و برگرداندن آن مخاطبین برنگشتند
سپاس