اخیرا سونی سیاست های خود مبنی بر ضد آب بودن گوشی هایش را کمی تغییر داده !


سیاست های سونی در مورد ضد آب بودن :
کد:
http://support.sonymobile.com/global-en/dm/waterproof/
در این صفحه موارد زیادی مشاهده می شود
از جمله
Remember not to use the device underwater
به یاد داشته باشید نباید از دستگاه زیر آب استفاده شود


The IP rating of your device was achieved in laboratory conditions in standby mode, so you should not use the device underwater, such as taking pictures
تاییدیه ضد آب بودن دستگاه شما در حالت استند بای(بدون استفاده ) و در شرایط آزمایشگاهی بدست آمده ، پس شما نباید از دستگاه زیر آب استفاده کنید مثلا عکس گرفتن !