فبلت های گلکسی نوت سامسونگ با استایلوسی همراه هستند که به S Pen شناخته می شود و در کنار قابلیت هایی که از یک فبلت انتظار می رود، قلم همراه نیز ویژگی های بیشتری را به کاربر ارائه می دهد؛ در نتیجه اگر بارزترین شناسه گلکسی نوت را S Pen بدانیم بیراه نرفته ایم. تا پیش از گلکسی نوت 5، سامسونگ به گونه ای S Pen را طراحی می کرد که بر عکس نهادن آن در جایگاهش واقع در بدنه دستگاه ممکن نباشد. در نوت 5 اما روش طراحی تغییر یافته و مکانیزم فنری ویژه ای نصب شده که به خروج راحت تر استایلوس کمک می کند و در عین حال برعکس نهادن آن را ممکن می سازد؛ رخدادی که در صورت وقوع می تواند با آسیب دایمی استایلوس و گوشی خاتمه یابد.

اتفاقی که می افتد گیر کردن استایلوس در بدنه به شکلی است که راهی جز آسیب به آن و سیستم فنری نوت 5 برای خروج باقی نمی ماند. این آسیب تنها سیستم خروج فنری را در بر نگرفته و قابلیت شناسایی S Pen هم ممکن است از کار ممکن بیافتد. البته سامسونگ در دفترچه همراه دستگاه به این مورد اشاره نموده و از آسیب های ممکن گفته است. با این وجود اگر خود کاربر هم متوجه باشد، این احتمال هست که اطرافیان یا کودک خردسالی که گوشی را در دست گرفته، S Pen را بر عکس سر جایش بگذارند و آنوقت...!