آشنایی با ویروس Skulls.D

Skulls.D :

يك فايل بدانديش است كه تظاهر ميكند كه برنامه Macromedia Flash player است.

اين تروجان SymbOS/Cabir.M را درموبايل رها ميكند.سيستم برنامه ها و third party applications را كه براي گندزدايي آن لازم است از كار ميندازد و روي صفحه نمايش يك انيميشن نشان ميدهد كه در آن برق زدن عكس skull رانمايش ميدهد!

برعكس ورژن قديمي تر آن به نام Skulls.D فقط برنامه هايي را از كار ميندازد كه براي حذف آن به كار ميروند.

Third party applications كه به وسيله skull ناتوان ميشوند برنامه هايي هستند كه ما نياز داريم تا بتونيم اين Trojan را از دستگاه حذف كنيم.
هرچند كه به دلايلي skull D يك كپي از اين فايل ها در در مموري كارت ذخيره ميكند.
بنابراين ابزار ها را از كار ميندازد فقط در صورتي كه كاربر آنها را بر روي درايو C نصب نكرده باشد.يعني اين تروجان قابل به ناتوان كردن نرم افزار هاي نصب شده روي درايو C نيست.
Skull D سعي در از كار انداختن F-Secure Mobile Anti-Virus ميكند به وسيله جايگزين كردن فايل هاي آن با فايل هاي غير تابع.
ولي آنتي ويروس F-secure قبل از اين كار مانع پيشروي آن ميشود زيرا Skull D حاوي cabir m است كه بدون نياز به بروز رساني شناسايي شده و جلوي آن گرفته ميشود. فقط اين Anti virus بر طبق پيش فرض خود بايد در Background فعال باشد و generic detection را انجام دهد و تنظيمات آن نبايد دستكاري شود.
كبيري كه به وسيله Skull D رها ميشود اتوماتيك فعال نيست ولي در reboot فعال ميگردد.
همان طور كه گفته شد skull D يك Application ديگر نيز رها ميكند كه باعث نشان دادن يك Animation ميشود اين برنامه هم با ريست فعال ميشود.

Disinfection : در حين توضيحات گفته شد.

Skulls A

اطلاعات:
دشمن فايل هاي sis وتروجاني است كه برنامه هاي سيستمي را بدون نظم خاصي جابه جا كرده موبايل تابعا از كارافتاده ميشود
فايل skull با نام Extended theme.sis منتشر شد و ادعا كرد كه يك theme manager براي 7610 ميباشد كه به وسيله "Tee-222" نوشته شده است
اگر skull بر روي موبايلي نصب شود باعث ميشود icon همه برنامه ها به وسيله icon تروجان skull و استخوان ضربدري جايگزين شوند

و بعد از آن ايكن ها ديگر به يك برنامه مشخص مربوط نيستند و توانايي اجرا ندارند!
قابل توجه كسايي كه هر برنامهاي كه از اينترنت ميگيرند سريع بر روي موبايل نصب ميكنند!
اساسا اين بدين معني ميباشد كه اگر اين تروجان بر روي سيستمي نصب شود فرد فقط قادربه ارتباط تلفني با گوشي خود ميباشد. همه تابع ها كه به طريقي ارتباط به برنامه سيستمي داشته باشند از قبيل sms , mms , web browsing , camera , ... كاركرد خود را از دست ميدهند
اگه skull بر روي سيستمي نصب شده باشد مهم ترين كار اينه كه سيستم رو reboot نكنيد.
و به دنبال disinfection فايل هاي مربوطه را حذف كنيد.
Disinfection :
با توجه به اينكه همه برنامه ها از كار افتاده بنابراين بايد يك third-party file manager نصب وفايل هاي زير را delete كنيد:
کد:
c:\System\Apps\About\About.aif
c:\System\Apps\About\About.app
c:\System\Apps\AppInst\AppInst.aif
c:\System\Apps\AppInst\Appinst.app
c:\System\Apps\AppMngr\AppMngr.aif
c:\System\Apps\AppMngr\Appmngr.app
c:\System\Apps\Autolock\Autolock.aif
c:\System\Apps\Autolock\Autolock.app
c:\System\Apps\Browser\Browser.aif
c:\System\Apps\Browser\Browser.app
c:\System\Apps\BtUi\BtUi.aif
c:\System\Apps\BtUi\BtUi.app
c:\System\Apps\bva\bva.aif
c:\System\Apps\bva\bva.app
c:\System\Apps\Calcsoft\Calcsoft.aif
c:\System\Apps\Calcsoft\Calcsoft.app
c:\System\Apps\Calendar\Calendar.aif
c:\System\Apps\Calendar\Calendar.app
c:\System\Apps\Camcorder\Camcorder.aif

c:\System\Apps\Camcorder\Camcorder.app
c:\System\Apps\CbsUiApp\CbsUiApp.aif
c:\System\Apps\CbsUiApp\CbsUiApp.app
c:\System\Apps\CERTSAVER\CERTSAVER.aif
c:\System\Apps\CERTSAVER\CERTSAVER.APP
c:\System\Apps\Chat\Chat.aif
c:\System\Apps\Chat\Chat.app
c:\System\Apps\ClockApp\ClockApp.aif
c:\System\Apps\ClockApp\ClockApp.app
c:\System\Apps\CodViewer\CodViewer.aif
c:\System\Apps\CodViewer\CodViewer.app
c:\System\Apps\ConnectionMonitorUi\ConnectionMonit orUi.aif
c:\System\Apps\ConnectionMonitorUi\ConnectionMonit orUi.app
c:\System\Apps\Converter\Converter.aif
c:\System\Apps\Converter\converter.app
c:\System\Apps\cshelp\cshelp.aif
c:\System\Apps\cshelp\cshelp.app
c:\System\Apps\DdViewer\DdViewer.aif
c:\System\Apps\DdViewer\DdViewer.app
c:\System\Apps\Dictionary\Dictionary.aif
c:\System\Apps\Dictionary\dictionary.app
c:\System\Apps\FileManager\FileManager.aif
c:\System\Apps\FileManager\FileManager.app
c:\System\Apps\GS\GS.aif
c:\System\Apps\GS\gs.app
c:\System\Apps\ImageViewer\ImageViewer.aif
c:\System\Apps\ImageViewer\ImageViewer.app
c:\System\Apps\location\location.aif
c:\System\Apps\location\location.app
c:\System\Apps\Logs\Logs.aif
c:\System\Apps\Logs\Logs.app
c:\System\Apps\mce\mce.aif
c:\System\Apps\mce\mce.app
c:\System\Apps\MediaGallery\MediaGallery.aif
c:\System\Apps\MediaGallery\MediaGallery.app
c:\System\Apps\MediaPlayer\MediaPlayer.aif
c:\System\Apps\MediaPlayer\MediaPlayer.app
c:\System\Apps\MediaSettings\MediaSettings.aif
c:\System\Apps\MediaSettings\MediaSettings.app
c:\System\Apps\Menu\Menu.aif
c:\System\Apps\Menu\Menu.app
c:\System\Apps\mmcapp\mmcapp.aif
c:\System\Apps\mmcapp\mmcapp.app
c:\System\Apps\MMM\MMM.app
c:\System\Apps\MmsEditor\MmsEditor.aif
c:\System\Apps\MmsEditor\MmsEditor.app
c:\System\Apps\MmsViewer\MmsViewer.aif
c:\System\Apps\MmsViewer\MmsViewer.app
c:\System\Apps\MsgMailEditor\MsgMailEditor.aif
c:\System\Apps\MsgMailEditor\MsgMailEditor.app
c:\System\Apps\MsgMailViewer\MsgMailViewer.aif
c:\System\Apps\MsgMailViewer\MsgMailViewer.app
c:\System\Apps\MusicPlayer\MusicPlayer.aif
c:\System\Apps\MusicPlayer\MusicPlayer.app
c:\System\Apps\Notepad\Notepad.aif
c:\System\Apps\Notepad\Notepad.app
c:\System\Apps\NpdViewer\NpdViewer.aif
c:\System\Apps\NpdViewer\NpdViewer.app
c:\System\Apps\NSmlDMSync\NSmlDMSync.aif
c:\System\Apps\NSmlDMSync\NSmlDMSync.app
c:\System\Apps\NSmlDSSync\NSmlDSSync.aif
c:\System\Apps\NSmlDSSync\NSmlDSSync.app
c:\System\Apps\Phone\Phone.aif
c:\System\Apps\Phone\Phone.app
c:\System\Apps\Phonebook\Phonebook.aif
c:\System\Apps\Phonebook\Phonebook.app
c:\System\Apps\Pinboard\Pinboard.aif
c:\System\Apps\Pinboard\Pinboard.app
c:\System\Apps\PRESENCE\PRESENCE.aif
c:\System\Apps\PRESENCE\PRESENCE.APP
c:\System\Apps\ProfileApp\ProfileApp.aif
c:\System\Apps\ProfileApp\profileapp.app
c:\System\Apps\ProvisioningCx\ProvisioningCx.aif
c:\System\Apps\ProvisioningCx\ProvisioningCx.app
c:\System\Apps\PSLN\PSLN.aif
c:\System\Apps\PSLN\PSLN.app
c:\System\Apps\PushViewer\PushViewer.aif
c:\System\Apps\PushViewer\PushViewer.app
c:\System\Apps\Satui\Satui.aif
c:\System\Apps\Satui\Satui.app
c:\System\Apps\SchemeApp\SchemeApp.aif
c:\System\Apps\SchemeApp\SchemeApp.app
c:\System\Apps\ScreenSaver\ScreenSaver.aif
c:\System\Apps\ScreenSaver\ScreenSaver.app
c:\System\Apps\Sdn\Sdn.aif
c:\System\Apps\Sdn\Sdn.app
c:\System\Apps\SimDirectory\SimDirectory.aif
c:\System\Apps\SimDirectory\SimDirectory.app
c:\System\Apps\SmsEditor\SmsEditor.aif
c:\System\Apps\SmsEditor\SmsEditor.app
c:\System\Apps\SmsViewer\SmsViewer.aif
c:\System\Apps\SmsViewer\SmsViewer.app
c:\System\Apps\Speeddial\Speeddial.aif
c:\System\Apps\Speeddial\Speeddial.app
c:\System\Apps\Startup\Startup.aif
c:\System\Apps\Startup\Startup.app
c:\System\Apps\SysAp\SysAp.aif
c:\System\Apps\SysAp\SysAp.app
c:\System\Apps\ToDo\ToDo.aif
c:\System\Apps\ToDo\ToDo.app
c:\System\Apps\Ussd\Ussd.aif
c:\System\Apps\Ussd\Ussd.app
c:\System\Apps\VCommand\VCommand.aif
c:\System\Apps\VCommand\VCommand.app
c:\System\Apps\Vm\Vm.aif
c:\System\Apps\Vm\Vm.app
c:\System\Apps\Voicerecorder\Voicerecorder.aif
c:\System\Apps\Voicerecorder\Voicerecorder.app
c:\System\Apps\WALLETAVMGMT\WALLETAVMGMT.aif
c:\System\Apps\WALLETAVMGMT\WALLETAVMGMT.APP
c:\System\Apps\WALLETAVOTA\WALLETAVOTA.aif
c:\System\Apps\WALLETAVOTA\WALLETAVOTA.APP
c:\System\Libs\licencemanager20s.dll
c:\System\Libs\lmpro.r01
c:\System\Libs\lmpro.r02
c:\System\Libs\notification.cmd
c:\System\Libs\softwarecopier200.dll
c:\System\Libs\ZLIB.DLL


skulls B

اطلاعات:
اين تروجان نيز يكي از انواع SymbOS/Skulls.A ميباشد كه عملا مانند skulls A عمل كرده ولي از فايل هاي مختلفي براي اين كار استفاده ميكند
اين يكي نيز كارهاي قبلي را انجام ميدهد به علاوه اينكه كرم SymbOS/Cabir.B را نيز در گوشي آزاد ميكند.

اين ويروس كبير كه به وسيله skullsB در سيستم رها ميشود خود به خود فعال نيست اما اگر كاربر بر روي icon آن واقع در menu كليك كند اين كرم فعال شده وسعي در آلوده كردن موبايل هاي ديگر ميكند.
فايل اصلي skulls B با نام "Icons.SIS" انتشار ميابد و بر خلاف skulls A هيچ پيامي حين نصب به جز "Installation security warning - unable to verify supplier" نميدهد. البته اين پيغام سيستمي است و به خود برنامه ربطي ندارد.
ايكن هاي استاندارد را با ايكن هاي عمومي و استخوان ضربدر جايگزين ميكند.

Disinfection :
مثل skulls A ولي لازم است فايل هاي ديگري رانيز پاك كنيد:
کد:
c:\system\apps\CamTimer\camtimer.app
c:\system\apps\CamTimer\camtimer.rsc
c:\system\apps\caribe\caribe.rsc
c:\system\apps\caribe\caribe.app
c:\system\apps\caribe\flo.mdl
c:\system\recogs\flo.mdl
c:\system\symbiansecuredata\caribesecuritymanager\ caribe.app
c:\system\symbiansecuredata\caribesecuritymanager\ caribe.rsc
c:\system\symbiansecuredata\caribesecuritymanager\ camtimer.sis