فرهنگ عاشورانسخه اندروید کتاب"فرهنگ عاشورا"

اندرویداندرویداندرویداندروید
در این کتاب نویسنده از زاویه دیگری واقعه عاشورا را مورد بررسی قرار می دهد.
این کتاب بیشتر شبیه به یک فرهنگ لغت موضوعی در مورد عاشورا می باشد.
شامل بر بیش از 660 کلمه در مورد عاشورا[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]