سلام

Vengeance

1.32
برای فریم ورک 13

در لیست کرنل ها


Urushiرا دانلود کرده از زیپ خارج کنید و با فلش تول نصب کنید +دو تا فایل زیپ آخری که باید بعد نصب از ریکاوری نصب کنید .

کد:
http://www.mediafire.com/?kb784mb7ai4o8#ibpgioj7j8qgc

* Based on official 4.1.B.1.13 sources * Compiled using LINARO Toolchain * Added smart overclocking support upto 1.6 GHz * Init.d support * Low Memory Killer * All new modules from 4.1.B.1.13 sources * Swap and zram support * ext2/3/4 support * Added CWM recovery * SLUB patch * LZO compression * 2 way call recording * CIFS, NTFS AND FUSE * Memcopy and compaction * Added Cleancache * Google Compression/Decompression Drivers * Added network optimisations tweak * Added memory tweaks * Added other miscellaneous optmisations * Governors : + Interactive + Ondemand + Performance + Userspace + Powersave + Conservative + InteractiveX + OndemandX + Smoothass + Brazilianwax + Smartass2 ( Tweaked ) * IO Schedulers : + Noop + SIO - default + CFQ + Anticipatory + deadline


هرگونه اسیب ناشی از نصب مسولیتی بر عهد بنده و انجمن نمی باشد.