برای عملیات هایی چون فلش فریمور یا فول وایپ کردن رام نیاز به ورود مود هایی است که در زیر توضیح داده شده:
Safe Mode:

برای رفتن به این مود، دکمه های power و vol up را بطور همزمان بگیرید تا گوشی بوت شود و به فضای Safe Mode برود.


Android recovery Mode:


برای رفتن به این مود، دکمه های power و vol down را بطور همزمان بگیرید تا گوشی بوت شود و به فضای Android recovery Mode برود.APX Mode:


برای رفتن به این مود، دکمه های vol down و vol down را بطور همزمان بگیرید و گوشی را به کامپیوتر متصل کنید تا گوشی بوت شود و به فضای APX Mode برود.


SW Upgrade Mode:


برای رفتن به این مود گوشی را خاموش کنید. دکمه vol down را بگیرید و گوشی را به کامپیوتر متصل کنید تا گوشی شناخته شود سپس دکمه vol down را رها کنید و به فضای SW Upgrade Mode برود.