رام های رسمی سری های مختلف Galaxy AcePDA: S5830IJPLB1
CSC: S5830IOJPLA5
Version: 2.3.6
Date: 2011-10-12
Regions: Mddle East

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]

=================================


PDA: S5830IXXLH2
CSC: S5830IOXXLH1
Version: 2.3.6
Date: 2012-08-10
Regions: Spain

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]

=================================

PDA: S5830IXXLF3
CSC: S5830IODDLF1
Version: 2.3.6
Date: 2012-07-05
Regions: Bangladesh

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]

=================================

PDA: S5830IXXLF3
CSC: S5830IODDLF1
Version: 2.3.6
Date: 2012-07-05
Regions: India

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]

=================================

PDA: S5830IZCLF1
CSC: S5830ICHNLF1
Version: 2.3.6
Date: 2012-07-04
Regions: China

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]

=================================

PDA: S5830ZXXLF3
CSC: S5830ZOXELE1
Version: 2.3.6
Date: 2012-06-28
Regions: Russia

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]

=================================

PDA: S5830IXXLD3
CSC: S5830IBTULC1
Version: 2.3.6
Date: 2012-05-22
Regions: United Kingdom

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]پسوورد همه ::
کد:

samfirmware.com

- - - Updated - - -


PDA: S5830MWHLF2
CSC: S5830MPETLG2
Version: 2.3.6
Date: 2012-08-02
Regions: Peru

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]

=================================

PDA: S5830MWHLA1
CSC: S5830MUVYLA1
Version: 2.3.6
Date: 2012-03-19
Regions: Mexico

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]

=================================

PDA: S5830MWHLA1
CSC: S5830MUUBLA1
Version: 2.3.6
Date: 2012-01-26
Regions: Trinidad and Tobago

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]

=================================

PDA: S5830MWHKL4
CSC: S5830MUWHKL4
Version: 2.3.6
Date: 2011-12-22
Regions: Panama

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]پسوورد همه ::
کد:

samfirmware.com

- - - Updated - - -


PDA: S5830BVJLP3
CSC: S5830BZTOLP3
Version:
Date: 2012-07-31
Regions: Brazil

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]

=================================

PDA: S5830BVJKPE
CSC: S5830BANCKP2
Version: 2.3.3
Date: 2011-09-29
Regions: Argentina

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]

=================================

PDA: S5830BVJKPE
CSC: S5830BZTOKP4
Version: 2.3.3
Date: 2011-09-24
Regions: Argentina

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
پسوورد همه ::
کد:

samfirmware.com