لیست رام های I9001 Galaxy S Plus
=================================

PDA: I9001XXKQI
CSC: I9001OXFKQ3
Version: 2.3.6
Date: 2012-07-24
Regions: Baltic

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]

==================================

PDA: I9001BUKP9
CSC: I9001VD2KP4
Version: 2.3.6
Date: 2012-06-05
Regions: Germany - Vodafone


[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]


==================================


PDA: I9001JPKG1
CSC: OJP
Version: 2.3.3
Date: 2011 July
Regions : Mddle East

با ساپورت فارسی

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]