سلام کسی رام رسمی خاور میانه با بویلد نامبر 193 رو داره بده این رام روفقط سایت asanfileداره که پولیه