لیست رام های گوشی Galaxy R
PDA: I9103XXLQ7

CSC: I9103DRELP3

Version: 4.0.4

Date: 2012-08-21

Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
=======================
PDA: I9103XXLQ9

CSC: I9103NEELQ9

Version: 4.0.4

Date: 2012-08-20

Regions: Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]
=========================
PDA: I9103JPLD1

CSC: I9103OJPLD1

Version: 2.3.6

Date: 2012-04-30

Regions: IRAN

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]

=============================================

PDA: I9103ZSLE5

CSC: I9103OZSLE5

Version: 2.3.6

Date: 2012-05-11

Regions: Taiwan, Hong Kong

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]

=============================================

PDA: I9103XWLA4

CSC: I9103DRELA1

Version: 2.3.6

Date: 2012-01-20

Regions: Austria

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]

==========================================

PDA: I9103JPKI3

CSC: I9103OJPKI2

Version: 2.3.6

Date: 2011-09-30

Regions: IRAN

[فقط کاربران عضو و فعال قادر به مشاهده لینک ها هستند . ]

پسوورد در صورت نیاز ::

کد:

samfirmware.com