*قیمت*ها به ریال است.
*به علت نوسانات زیاد بازار احتمال تفاوت قیمت 10 تا 30 هزار تومانی وجود دارد.اندرویدمنبع:gsm